МисияСъздаването на архитектура като процес

Ние вярваме, че създаването на архитектура е процес. Процес е както самото проектиране, така и строителството. Отделните фази на процеса, тяхната последователност във времето, правенето на проучвания и анализи, изследването на архитектурните предложения във варианти са основополагащи за работата на формацията.Менажирането като част от процеса

Нашият опит показва, че реализирането на всяка добра идея изисква пълно участие на архитектурния екип на етап менажиране и инженеринг на строителството. Разбирането от архитекти и клиенти, че менажирането е част от целия процес е предпоставка за създаване на добър краен продукт.Работа в екип

От самото основаване на conveyer и особено през последните години ние се опитваме да наложим екипен принцип на работа, изработване на общ професионален език във формацията и обединяване на различията между архитекти с различни професионални интереси. Всеки участник в екипа, независимо от опита и позицията си, има възможност да участва равноправно в идейната фаза на процеса.

Фирмено обучение

Ние имаме пълното разбиране, че Конвеер ООД е едно от малкото места в България с добра архитектурна практика, което цени желанието на всеки участник в екипа за професионално развитие. От 2012 ние въведохме фирмено обучение, което цели споделяне на информация за архитектурната практика, технологиите, образованието и обучението, между участниците във формацията.

Ограниченията като креативен фактор

Практиката ни показва, че едни от най – сполучливите архитектурни решения се появяват в резултат на наложени ограничения от спецификата на контекста, програмата или бюджета за изпълнение. Задачи с на пръв поглед взаимно противоречащи си изисквания при правилен подход към тях, водят до неочаквани и нестандартни крайни резултати.
Примери: KITA (2013), Horn House (2013), AYLA Factory (2008).

Свобода за правене на нововъведения и промяна на типологии

Ние се опитваме да подлагаме на критичен анализ всяка програма и при необходимост да предлагаме промяна както в съдържанието така и в подхода за решаване на основните проблеми. Правенето на нововъведения и промяната на до сега установени типологии са част от работата ни.
Примери: Т house (2008) и The flying village (2009).

Понякога показваме смешната страна на процеса и препятствията, които е трябвало да преодоляваме
Понякога се шегуваме с участниците в процеса и най-вече със самите нас.

Бивши служители

Симеон Спасов, Таня Митакева,Ралица Стойнова,Савина Гугова,Силвия Ангелова

Бивши стажанти

Йоан Цанков, Мария Попова,Милена Никова,Боян Стоянов,Димитър Аврамов,Димитър Гамизов,Васил Добрев,Ралица Карамусалова,Елица Тодорова,Александрина Стойкова,Мартина Канушева,Илиян Стоев,Ива Бардарска,Христина Анастасова,Мая Ризова,Александър Стойчев,Ивета Донева,Симона Жекова,Мира Спасова,Христина Баракова,Михаела Георгиева

Сътрудници

Борислав Нечев, Николай Митов,Roomstudio (Велизар Димитров, Стоимен Митовски, Даниела Ахклвист)