Упражнение по формообразуване с условие „Растер върху повърхност“ – 2008 г.