Упражнение по формообразуване с условие „Ритмика по ос в пространството“ – 2010 г.