Упражнение по формообразуване с условие „Ритмика по ос в пространството“ – 2012 г.