Упражнение по формообразуване с условие „Ритмика спрямо равнина в пространството“ – 2012 г.